Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Aktuelle nettstadar

 • Arkivverket - er sett saman av Riksarkivet, 8 statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.
 • Interkommunalt arkiv i Hordaland - eit selskap etter IKS lova, eigd av 32 kommunar i Hordaland fylke. Starta opp i 1987.
 • Bergen byarkiv - er Bergen kommune sin arkivinstitusjon og arkivmyndigheit. Oppbevarer og tener arkivmateriale frå kommunal verksemd, bedrifter, organisasjonar og enkeltpersonar i Bergen.
 • Fylkesarkivet i Hordaland - tek imot og oppbevarer eldre arkivsaker frå sentraladministrasjon og institusjonar i Hordaland fylkeskommune, og har ansvar for overordna, sams retningsliner og rutinar for avlevering av arkivmateriale i heile fylkeskommunen.
 • Statsarkivet i Bergen - hovudoppgåva til arkivinstitusjonane er å ta vare på, formidle og gjere tilgjengeleg arkiv frå den statlege forvaltinga. Statsarkivet i Bergen har ansvar for arkiva frå Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Arkivportalen - ei nasjonal søketeneste på tvers av arkivinstitusjonane sine katalogar.
 • Norsk arkivråd - arkivfagleg interesseorganisasjon.
 • Arkheion - medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonane.
 • Nasjonalbiblioteket - er ei viktig kjelde til kunnskap i Noreg. Verksemda omfattar innsamling, bevaring og tilgjengeleggjering av publisert innhald innanfor alle typar medium.
 • ICA - The International Council on Archives. 1400 medlemmer i 199 land.
 • OEP - Offentleg elektronisk postjournal er regjeringa sin innsynsteneste i offentlege dokument.
 • Datatilsynet - skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne. Datatilsynet er oppretta for å sjå til at personopplysningslova vert følgd.
 • Offentlighet.no - er for deg som er opptatt av openheit. Gjennom informasjon, rettleiing og råd om "retten til å vite" er denne nettstaden et verktøy for journalister og andre som vil ha tilgang til samfunnsinformasjon.
 • Siftelsen Asta - tilbyr tenester innan ulike former for arkivarbeid, så som ordning, kartlegging og bevaring- og kassasjonsvurdering. Stiftelsen har forvaltningsansvaret for arkivinformasjonsystemet Asta, samt nettenesta Arkivportalen.
 • Bergen byleksikon - Bergen byarkiv har overtatt rettighetene til den siste utgåva av byleksikonet og tilrettelagt det for bruk på Internett. Bergen byleksikon på Internett er ei gratis og lett tilgjengeleg teneste for alle.
 • Digitalt fortalt - er ein nettstad med personlege forteljingar frå kulturinstitusjonar og privatpersoner. Forteljingane er knytt til kulturarv.

Arkivutdanning/kurs
 • Arkivakademiet - er retta mot tilsette i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen.
 • Arkivskolen - kurs - fagleg grunnlag du trenger for å utføre ein god jobb med dokumenthandtering/arkiv
Laster...