Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Meland kommune er eitt organ jfr. Forskrift om offentlege arkiv § 1-1.

Arkivtenesta i Meland kommune er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle tenesteområde i kommunen, og er lokalisert på rådmannskontoret i rådhuset på Frekhaug.

Meland kommune har eit felles elektronisk saksarkiv for alle tenesteområde som er knytt til Web-sak Fokus.

Sjå administrativt organisasjonskart:

Frå 28.01.2014 vart det innført fullelektronisk arkiv for følgjande arkivdelar:

  • Sak, personal, møte, GBNR, plansaker, startlån, eigedomsskatt, avtalar, barnehagearkiv, elevarkiv, vaksenopplæring.

Fagarkiv for PPT, NAV, pleie og omsorg, barneverntenesta og kulturskulen er papirbaserte sjølv om det vert brukt ulike fagsystem i sakshandsaminga og til arkivering. Desse fagsystema er p.t ikkje godkjente for fullelektronisk arkivering og skal etter gjeldande regelverk sjåast på som papirarkiv.

Arkivskaparar i Meland kommune er sentraladministrasjonen og alle 13 tenesteområde. Jfr. administrativt organisasjonskart.

Arkivleiar og dokumentsenteret skal kvalitetssikre det fullelektronisk arkivet etter reglar for fullelektronisk arkiv. Tenesteområda med papirarkiv skal kvalitetssikre både arkivet i det elektroniske fagsystemet og papirarkivet, etter gjeldande lover og forskrifter.

Laster...